image
image
image
image

image
image
image

     
กำหนดการชำระภาษี
            กำหนดการชำระภาษีต่างๆ ของเทศบาลตำบลหงส์หิน

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ยื่นแบบ (ภรด.2 เพื่อชำระภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี)
2. ภาษีป้าย (ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม-มีนาคม ของทุกปี)
3. ภาษีบำรุงท้องถิ่น (ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่ 1 มกราคม-เมษายน ของทุกปี)
4. ใบอนุญาตต่างๆ

• ขอต่ออายุใบอนุญาตฉบับใหม่ ก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุ
• ผู้ประกอบการรายใหม่ ให้ขอใบอนุญาตก่อนประกอบการ
   

ติดต่อยื่นชำระภาษีได้ที่

กองคลัง เทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

โทร 054-896050
โทรสาร 054-896111

“เงินภาษีทุกบาทมีค่า เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเรา”

 

 
 
 
image 
image
image