นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

จากแนวนโยบายของ นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน (นายสมเพชร สักลอ) ซึ่งได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหงส์หิน ได้วางกรอบแนวนโยบายพัฒนาและการประสานความร่วมมือของท้องถิ่นแบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้

1.)นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            1.1 ปรับปรุง สร้างถนนในหมู่บ้าน ถนนเพื่อการเกษตร ตามความจำเป็นของพื้นที่
            1.2 ปรับปรุง ติดตั้ง โคมไฟสาธารณะตามถนนให้ประชาชนได้รับความสะดวก
            1.3 พัฒนา ระบบประปาให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
            1.4 ปรับปรุง สร้าง ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ในเขตชุมชนให้เพียงพอตามความจำเป็น


2.) นโยบายด้านเศรษฐกิจ
            2.1 จัดงบประมาณ และประสานงานร่วมมือทุกฝ่ายพัฒนาแม่น้ำอิง แหล่งเก็บน้ำอื่นๆ (เช่น สร้างฝายกั้นน้ำ ขุดลอก)เพื่อให้มีน้ำเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
            2.2 ส่งเสริมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สร้างประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าและคลองส่งน้ำ
            2.3 สร้าง ปรับปรุง คลองส่งน้ำและท่อส่งน้ำให้ทั่วถึงทุกพื้นที่เพื่อรองรับโครงการสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า
            2.4 สร้างลานตากข้าว / ไซโลอบข้าว โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            2.5 จัดสรรงบประมาณส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพเช่น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำนา ช่วยเหลือกรณีความเสียหายจากธรรมชาติ
            2.6 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มพ่อบ้าน แม่บ้าน เยาวชน ผู้สูงอายุ ตาม ความจำเป็นของกลุ่ม
            2.7 ตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของประชาชน
            2.8 ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นผ่านโครงการของเทศบาล
            2.9 ประสานงานการออกเอกสารสิทธิที่ดิน สปก. นส 3. โฉนด
            2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การศึกษาแนวทางสานต่อโครงการคลองแปดแสน


3) นโยบายด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
            3.1 ส่งเสริม สนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
            3.2 ส่งเสริมสวัสดิการ จัดตั้งกองทุน และสนับสนุนกิจกรรมของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ชรบ. สตบ.และผู้นำกลุ่มต่างๆ
            3.3 จัดสรรงบประมาณอบรมดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.อปพร. ชรบ. สตบ. และผู้นำกลุ่มต่างๆ
            3.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
            3.5 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและสร้างความสามัคคีในชุมชน
            3.6 ส่งเสริม สนับสนุน ความรู้รักสามัคคี ของเยาวชน นักเรียน ประชาชน โดยการฝึกอบรม จัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
            3.7 จัดให้มีรถฉุกเฉิน สายด่วนเทศบาล (มีหน่วยรถ และเบอร์โทรศัพท์) เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง


4) นโยบายด้านสาธารณสุข
            4.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การสาธารณสุขมูลฐานและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
            4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้เพียงพอต่อความจำเป็น
            4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม


5) นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณสื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตบริการอย่างทั่วถึง
            5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน นม แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน ป.1-ม.3 ให้ทั่วถึง
            5.3 จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือผู้ปกครองด้านการศึกษา เช่น ช่วยเหลือค่ารถ/ค่าอุปกรณ์การเรียน
            5.4 จัดให้มีโครงการสอนพิเศษ (โดยขอความเห็นชอบจากทางโรงเรียน จัดสอนในวิชาที่เหมาะสม)
            5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการเรียนโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และกรมอาชีวศึกษา
            5.6 ส่งเสริมสนับสนุน บำรุงวัด ศาสนสถาน การจัดงานประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น


6.)นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            6.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
            6.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตเทศบาลให้น่าอยู่ สะอาดเรียบร้อย สวยงาม
            6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บขยะ และกำจัดขยะให้ถูกวิธี
            6.4 ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลหงส์หินเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยส่งเสริมการจัดงานและพัฒนาพระธาตุหงส์หิน พระธาตุศรีเวียงลอ พระธาตุซางคำ พระธาตุกู่ทอง พระศรีจอมแจ้ง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และพัฒนาน้ำตกห้วยตาด เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


7.) นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
            7.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำกลุ่มต่างๆในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมคิดและร่วมดำเนินการ
            7.2 ยึดหลักนิติธรรม การตราเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย
            7.3 ยึดหลักคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรม
            7.4 ยึดหลักความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม
            7.5 ยึดหลักความคุ้มค่า การบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่น
            7.6 สนับสนุนงบประมาณและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดหาสถานที่สร้างที่ทำการเทศบาลแห่งใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และรองรับการขยายตัวของเทศบาล

      ุ
 
 
 
 
 
 
 
 


 

image