เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...


.................
........................