ประกาศเทศบาลตำบลหงส์หิน 
 

  ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบล หงส์หิน
    โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 11
    โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 7
   โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4
  รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวงพยอม

  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักทอง หมู่ที่ 10
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักลอใหม่ หมู่ที่ 8
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักทุ่ง หมู่ที่ 3

   ประกาศผลสอบราคาโครงการอาหารกลางวัน 16-9-2558

  
ใบราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10

   สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
   ใบราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
   สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ 8
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำพวงพยอม 2
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558
   
  ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลหงส์หิน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558
   ประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการงานสาธารณูปโภค จำนวน 2 โครงการ
ประกาศ ณ วันที่ 12เดือนธันวาคม พ.ศ.2557
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาสั่น หมู่ที่ 1 บ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ประกาศ ณ วันที่ 13เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวงพยอม
ประกาศ ณ วันที่ 16เดือนกันยายน พ.ศ.2557
  สอบราคา โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวงพยอม หมู่ 5
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2557
  โครงการขุดวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หม่ที่ 8
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2557
  โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสัก (ตอนล่าง) หมูที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสัก (ตอนบน) หมูที่ 11
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสันกำแพง หมูที่ 11
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557
   ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสัก (ตอนบน)หมู่ที่ 11 วันที่ 14 พ.ค.2557
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบไม่มีฝาปิด) หมูที่ 9
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
informations.htm
หากเปิดเอกสารไม่ได้ ติดตั้งโปรแกรมนี้
 โปรแกรม  Adobe PDF Reader
 ลิ้งค์   Adobe PDF Reader