ประกาศเทศบาลตำบลหงส์หิน  

รับโอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3-6 ด่วน!!

ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพวงพยอม-บ้านพวงพยอมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พวงพยอม๑ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พวงพยอม๒ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาท ประจำปี ๒๕๖๒
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพวงพยอม-บ้านพวงพยอมใหม่
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม๑ หมู่ที่ ๗
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม๒ หมู่ที่ ๕
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหงส์หิน รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการลงดินลูกรังถนนเรียบเเม่น้ำอิงบ้านสันทราย-พวงพยอม ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศผู้ชนะ-สถานีสูบน้ำพวงพยอม-3
ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย-โรงเรือนฯประจำปี2561
ประกาศยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2561_0001
ประกาศยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2561_0002
ประกาศยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี2561
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพวงพยอม
ขอเชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงกล้องวงจรปิด (CCTV)
แต่งตั้งคกก.-โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณ-ม.4-105000-บาท
แต่งตั้งคกก.-โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณ-ม.10-284000-บาท
แต่งตั้งคกก.-โครงการซ่อมแซมอาคารสนง.-455000-บาท
ประกาศการจัดทำแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2560
รายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2560
ขอเชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างเหมาลงดินลูกรังซ่อมแซมเพื่อการเกษตรหมู่ ๑,๘,๑๐,๑๑
ขอเชิญชวนยื่นเสนอราคาจ้างเหมาลงดินลูกรังซ่อมแซมเพื่อการเกษตรหมู่ ๔,๕,๖
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน วันที่ 21 เม.ย.2560
แบบตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน การจัดการมูลฝอย
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านพวงพยอม-บ้านสันทรา
ประกาศเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพวงพยอม 1 ม.7
 ประกาศเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพวงพยอม ม.6
 ประกาศเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีฝาปิด) บ้านพวงพยอม ม.5
 ประกาศเปิดซองสอบราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาสั่น ม.1
 ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จำนวน 1 คัน
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักลอใหม่ หมู่ 8
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักลอใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักลอ หมู่ 2
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักลอ หมู่ที่ 2 ตำบลหงส์หิน
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักสัน หมู่ 4
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสักสัน หมู่ที่ 4 ตำบลหงส์หิน
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพวงพยอม 2
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพวงพยอม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
 โครงการถมเดินเสริมความสูงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 3 , 13
 โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ 12
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 11
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 7
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสันทราย หมู่ที่ 7
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4
 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
 รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวงพยอม
 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพวงพยอม หมู่ที่ 5
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักทอง หมู่ที่ 10
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักลอใหม่ หมู่ที่ 8
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสักทุ่ง หมู่ที่ 3
ประกาศผลสอบราคาโครงการอาหารกลางวัน 16-9-2558
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ 8
ประกาศสอบราคาโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวงพยอม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน-คสล-ม.6
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน-คสล-ม.4
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำพวงพยอม 2
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลหงส์หิน
ประมูลโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
สอบราคาจ้างเหมาโครงการงานสาธารณูปโภค จำนวน 2 โครงการ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาสั่น หมู่ที่ 1 บ้านศรีจอมแจ้ง ตำบลหงส์หินมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ เลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง เขต 1

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง เขต 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลหงส์หิน ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

โครงการพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

กิจกรรมเเข่งขันกีฬาผู้สูงวัย มีผู้เข้าร่วม ประมาน61คน

ทำป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน

ศูนย์บริหารการทะเบียนจังหวัดพะยา ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอจุน และสำนักทะเบียนตำบลหงส์หินออกหน่วยบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่

ตอนรับท่าน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ

โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานทางเลือกชีวมวลเพื่อลดปัญหาหมอกควัน(เตาถ่านไร้ ควัน ไบโอชาร์ ขนาด 200 ลิตร )

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ปรับปรุง พัฒนาพระธาตุหงส์หิน เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นที่สักการะบูชา

บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเคลื่อนที่

แผ่นผับประชาสัมพันธ์วิธีการเรียนรู้การป้องกันเเละโทษของยาเสพติด

กิจกรรมฝึกอบรมความรู้ การดูเเลสุขภาพ สิทธิประโยชน์ ด้านกฏหมาย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหงส์หิน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน ได้นำเด็กเล็กเข้าร่วมงานประเพณี 12 เป็ง ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ

โครงงานน้ำดอกอัญชัญเพื่อสุขภาพบำรุงสายตาและละลายเสมหะ

อบรมให้ความรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน. ในเรื่องโรคติดต่อ และพัฒนาการของเด็กตามวัย

เล่นปนเรียนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

เทศบาลตำบลหงส์หินจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หินโดยท่านนายกเทศมนตรีฯร่วมกับ รพ.สต.ตำบลหงส์หิน จัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวย โดยดำเนินการเคลือบฟลูออไรด์ ให้กับเด็กๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ วันที่11 สิงหาคม 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
จัดโครงการอบรมการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยและฮอร์โมนพืช

ส่งเสริมทางพุทธศาสนาและการท่องเที่ยว

ส่งเสริมทางพุทธศาสนาและการท่องเที่ยว

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชุมชน

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี 2563 ณ เทศบาลตำบลหงส์หิน

เจ้าหน้าที่จิตอาสาเทศบาลตำบลหงส์หิน 50 นาย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 ณ
วัน 15-17 กรฏาคม 2563


นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หินมอบหมายให้กองช่างร่วมกับประชาชนซ่อมเเซมถนนสายบ้านสักสันหมู่ที่4ถึงบ้านพวงพยอมหมู่ที่ 5
วันที่ 16 - 18 กรฎาคม 2563

วันที่ 16 ก.ค.63 ศูนย์บริหารการทะเบียนจังหวัดพะยา ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอจุน และสำนักทะเบียนตำบลหงส์หินออกหน่วยบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่
ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หินพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่ความเป็นเลิศ ลูกหลานปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหงส์หิน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการจิตอาสาต้านภัยเเล้ง
ณ เเม่น้ำอิง ต.หงส์หิน วันที่12มี.ค.63
   
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหงส์หิน 2556   คลิกที่นี่ หรือแบบสไลด์ คลิกที่นี่
โครการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559
     
     
 

   
ทำความรู้จัก 10 ประเทศ ประชาคมอาเซียน รวบรวมไว้ในที่เดียว
ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 


  
นายสามารถ ชื่นเมือง
นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน
โทร.091-1946655
 
 


กำหนดการชำระภาษี:

image