โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน ประจำปี งบประมาณ 2556  คลิกที่นี่
โครงการอบรมวินัยและจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน  คลิกที่นี่
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ ไอซีที ชุมชน เทศบาลตำบลหงส์หิน  คลิกที่นี่
การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหงส์หิน ประจำปี 2555  คลิกที่นี่
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ คลิกที่นี่
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555  คลิกที่นี่
โครงการแข่งขันกีฬาจุนเชื่อมใจ ประจำปี 2555 คลิกที่นี่
กิจกรรมกองสาธารณสุขฯ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.
ในการเป็นผู้นำด้านการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคเทศบาลตำบลหงส์หิน
  คลิกที่นี่ 
กิจกรรมกองสาธารณสุข โครงการตรวจเลือดหาสารเคมีในร่างกาย    คลิกที่นี่ 
 
   
      ุ