ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับที่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ
จำนวนครั้งที่ประชาชนขอรับบริการ
หมายเหตุ
ต.ค.62
พ.ย.62
ธ.ค.52
ม.ค.53
ก.พ.63
มี.ค.63
1
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
82
82
82
83
83
83
 
2
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
10
3
2
5
2
20
 
3
การจดทะเบียนพาณิชย์
-
-
2
-
2
1
 
4
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
-
-
-
1
1
-
 
5
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบกิจการพาณิชย์)
-
-
-
-
1
1
 
6
การชำระภาษีป้าย
-
-
2
2
5
3
 
7
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
351
352
351
348
351
347
 
8
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1,307
1,312
1,316
1,325
1,332
1,342
 
9
การลงทะเบียนยื่นรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
11
5
5
-
1
4
 
10
การยื่นคำขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
-
-
-
-
-
-
 
รวม (ราย)
1,761
1,754
1,760
1,764
1,778
1,801
 
 
  

image