ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน ได้นำเด็กเล็กเข้าร่วมงานประเพณี 12 เป็ง ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เหนือ

โครงงานน้ำดอกอัญชัญเพื่อสุขภาพบำรุงสายตาและละลายเสมหะ

อบรมให้ความรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน. ในเรื่องโรคติดต่อ และพัฒนาการของเด็กตามวัย

เล่นปนเรียนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

เทศบาลตำบลหงส์หินจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หินโดยท่านนายกเทศมนตรีฯร่วมกับ รพ.สต.ตำบลหงส์หิน จัดทำโครงการหนูน้อยฟันสวย โดยดำเนินการเคลือบฟลูออไรด์ ให้กับเด็กๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ วันที่11 สิงหาคม 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
จัดโครงการอบรมการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยและฮอร์โมนพืช

ส่งเสริมทางพุทธศาสนาและการท่องเที่ยว

ส่งเสริมทางพุทธศาสนาและการท่องเที่ยว

พัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชุมชน

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี 2563 ณ เทศบาลตำบลหงส์หิน

เจ้าหน้าที่จิตอาสาเทศบาลตำบลหงส์หิน 50 นาย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 2 ณ
วัน 15-17 กรฏาคม 2563


นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หินมอบหมายให้กองช่างร่วมกับประชาชนซ่อมเเซมถนนสายบ้านสักสันหมู่ที่4ถึงบ้านพวงพยอมหมู่ที่ 5
วันที่ 16 - 18 กรฎาคม 2563

วันที่ 16 ก.ค.63 ศูนย์บริหารการทะเบียนจังหวัดพะยา ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอจุน และสำนักทะเบียนตำบลหงส์หินออกหน่วยบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่
ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลหงส์หิน

เทศบาลตำบลหงส์หินพัฒนาและปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สู่ความเป็นเลิศ ลูกหลานปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหงส์หิน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการจิตอาสาต้านภัยเเล้ง
ณ เเม่น้ำอิง ต.หงส์หิน วันที่12มี.ค.63
โครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด
วัน 26 มิ.ย 62 ณ โรงเรียนบ้านสักลอ
โครงการอบรมซักซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่25มิ.ย 62 ณ เทศบาลตำบลหงส์หิน
   
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลหงส์หิน 2556   คลิกที่นี่ หรือแบบสไลด์ คลิกที่นี่
โครการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559
     
     
 
 
 


   
 


กำหนดการชำระภาษี:

image