โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น-คสล.บ้านพวงพยอมใหม่หมูู่ที่-6
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล.บ้านสักพัฒนา-ม.11
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น-คสล.บ้านสักพัฒนา-หมู่ที่-11
โครงการขุดลอกร่องน้ำเพื่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านสักทอง-ม.10
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะเพื่อระบายน้ำในพื้นที่การเกษตร-ม.3
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะเพื่อกักเก็บน้ำบ้านศรีจอมแจ้ง-ม.1
   โครงการลงดินลูกรังถนนสายหอเจ้ามด-เจ้าแก้วถึงถนนหนองสลาบมน