หลักเณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
ประกาศ ก.ทจ. พะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตพิเศษ
 
ประกาศ ก.ทจ. พะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล พ.ศ.2562
 
ประกาศ ก.ทจ. พะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาล พ.ศ.2562
 
ประกาศ ก.ทจ. พะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
 
     
 
  

image