พัฒนาศูนย์เด็กเล็กสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เทศบาลฯ ได้จัดหาที่นอนสำหรับเด็กๆ ได้พักผ่อนอย่างมีความสุข