วันที่ 7 ตุลาคน 2563
เทศบาลตำบลหงส์หิน โดยนายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้สำนักปลัดและกองช่อง ปรับปรุง พัฒนาพระธาตุหงส์หิน เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นที่สักการะบูชาของชาวตำบลหงส์หิน และนักท่องเที่ยว