ส่งเสริมการออกกำลังกาย เทศบาลตำบลหงส์หินโดยนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด และกองช่าง พัฒนาและปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลฯ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลได้ออกกำลังกาย และเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาจุนเชื่อมใจ ครั้งที่ 24 ในปี 2564