ส่งเสริมทางพุทธศาสนาและการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลหงส์หิน โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้กองช่าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าขึ้นบนพระธาตุหงส์หิน เพื่อใช้ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และใช้ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของเทศบาลฯ