วันที่ 27 กันยายน 2563

สภาเด็กและเยาวชน ตำบลหงส์หิน ร่วมกับเทศบาลตำบลหงส์หิน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหงส์หิน และเวทีเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีท่านสมเพชร สักลอ นายกเทศมนตรีตำบลหงส์ กล่าวเปิดโครงการและพบปะเด็กๆๆที่เข้าร่วมกิจกรรม