วันเสาร์ที่27 มีนาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00-10.40 น.

ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาบตำบลหงส์หิน นำโดย ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ สักลอ ตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหงส์หิน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินกิจกรรม มอบอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ เลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในเขตเลือกตั้ง เขต 1และ เขต 2 ตำบลหงส์หิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ. 200 คน