วันที่. 25. สิงหาคม 2563. อบรมให้ความรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน. ในเรื่องโรคติดต่อ และพัฒนาการของเด็กตามวัย. โดยมีการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ. การรักษาเบื้องต้น และการสาธิตการใช้เครื่องมือพัฒนาการเด็ก (DSPM) ในการเฝ้าระวังบุตรหลาน