เล่นปนเรียนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เทศบาลตำบลหงส์หินโดยนายกเทศมนตรีฯ มอบหมายฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดและกองช่าง จัดทำสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหงส์หิน เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงมีพัฒนาการที่สมวัย สุขภาพแข็งแรง และจดจำได้ดี