วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 เทศบาลตำบลหงส์หิน ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านสักลอ หมู่ 2 และบ้านสักลอใหม่ หมู่ที่ 8 ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยมีประชาชน อสม.จิตอาสา และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทับพญาลอและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าทำแนวกันชนป้องกันการบุกรุกป่า เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นการรักษาป่า รักษาต้นน้ำ ในพื้นที่ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์