วันที่ 22 ม.ค. 64

เวลา 08.30 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน อ. จุน จ.พะเยาภายใต้การอำนวยการของนายสมเพชร สักลอ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหงส์หินได้มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนำโดยพ.อ.จ.ณัฐวุฒิ สักลอหัวหน้าสำนักปลัด นายพฤทธิกร กองตุ้ย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หินร่วมดำเนินโครงการพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเล็กให้รู้จักประหยัดและอดออมเด็กจำนวน 40 คน