21 มกราคม 2564

เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหงส์หิน นำโดย นายสมเพชร สักลอ นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน ได้มอบหมายให้ ฝ่ายอำนวยการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดย พ.จ.อ.ณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าสำนักปลัด นายพฤทธิกร กองตุ้ย ห้วหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในพฤติกรรมป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนน