20 มกราคม 2564

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หินร่วมกับผู้ปกครองและเด็กได้ช่วยกันทำป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี