วันที่ 1-8 ตุลาคม 2563
เทศบาลตำบลหงส์หิน จัดให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเคลื่อนที่ โดยการลงพื้นให้บริการเชิงรุกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในตำบลหงส์หินทั้ง 13 หมู่บ้าน