นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หินมอบหมายให้กองช่างร่วมกับประชาชนซ่อมเเซมถนนสายบ้านสักสันหมู่ที่4ถึงบ้านพวงพยอมหมู่ที่ 5
วันที่ 16 - 18 กรฎาคม 2563