วันที่ 17 พ.ย. 2563

ศูนย์บริหารการทะเบียนจังหวัดพะยา ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอจุน และสำนักทะเบียนตำบลหงส์หินออกหน่วยบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ระหว่างเวลา08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลหงส์หิน