วันที่ 16 ก.ค.63 ศูนย์บริหารการทะเบียนจังหวัดพะยา ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอจุน และสำนักทะเบียนตำบลหงส์หินออกหน่วยบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่
ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลหงส์หิน