พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา